Obyvatelé nové vilové čtvrti v sousedství Tejnky (Oddělená / Loutkářská / Kopeckého / Nad Tejnkou) se rozhodli napadnout platnost dosud vydaných stavebních povolení ve věci Viladomy Rozmarýn – Rezidence La Crone.

„Od začátku jsme považovali tento projekt sídlištního charakteru za předimenzovaný a do této lokality naprosto nevhodný, nicméně jsme akceptovali fakt, že zástavba tohoto území je nevyhnutelná. To ovšem za předpokladu, že veškerá dopravní obslužnost bude směřovat do Tomanovy ulice a nedojde k propojení mezi ulicí Tomanova a Nad Tejnkou, jak jsme byli ujišťováni,“ píší. „Podle našich zjištění tomu tak ale není. Stávající územní rozhodnutí z roku 2007 předpokládá dopravní propojení obou ulic (Tomanova - Nad Tejnkou) vybudováním pozemní komunikace. S tímto rozhodně nesouhlasíme a vzhledem k již zahájeným přípravným pracím jsme považovali za nutné neprodleně reagovat.“


Dne 6. března 2015 byla proto prostřednictvím advokátní kanceláře Leuchter & Leuchterová podána na Úřad MČ P6 „žádost o vyjádření o pozbytí platnosti všech stavebních povolení souvisejících s projektem Viladomy Rozmarýn“. Podle přiloženého právního rozkladu jsou stavební povolení, na základě kterých měla být zahájena výstavba projektu, již delší dobu propadlá.

„Podle našeho názoru stavební práce nebyly řádně zahájeny ve lhůtě dvou let od dne, kdy tato stavební povolení nabyla právní moci. Výstavba vodovodu a kanalizace měla být zahájena nejpozději v srpnu 2012 a stavební práce na komunikaci a domech měly být zahájeny nejpozději do února 2013. Jako přímým sousedům předmětného území nám není známo, že bylo požádáno o prodloužení těchto stavebních povolení. Tím, že stavebník podle našeho názoru nezahájil stavební práce směřující k zahájení stavby podle ani jednoho ze tří stavebních povolení, vydaných v roce 2010 a 2011, pozbyly platnost nejen dotyčná stavební povolení, ale i územní rozhodnutí z roku 2007,“ uvádí se v dopise.

Sousedé se pozastavují rovněž nad stanovením koeficientu míry využití území v kategorii C a v této souvislosti i nad tím, že dotčené orgány neměly připomínky k výstavbě tří až čtyřpatrových domů s výškou dosahující téměř 16 metrů. „Věříme, že odbor výstavby MČ Prahy 6 náš názor potvrdí, a že případné další územní rozhodnutí již bude respektovat charakter této jedinečné lokality,“ uzavírají.

Plné znění dopisů na Úřad MČ P6:

zadost o pozbyti stavebniho povoleni 1zadost o pozbyti stavebniho povoleni 2zadost o pozbyti stavebniho povoleni 3zadost o pozbyti stavebniho povoleni 4

 

 

 

 

Úřad MČ Praha 6 na žádost reagoval dopisem z 30. března 2015, ve kterém vedoucí odboru výstavby ing. Petr Malotín potvrzuje, že stavbou příjezdové komunikace došlo k řádnému zahájení stavebních prací dle schválené projektové dokumentace.

Celý text odpovědi:

zamitnuti 1

b_150_100_16777215_0_0_images_obrazky-clanky_rozmaryn_zamitnuti_2.jpg

 

 

 

 

Více o projektu La Crone - Rozmarýn.

Sdružení Tejnka

         Napište nám

@