"V listině nadační, kterouž Boleslav II. v den posvěcení chrámu na oltář sv.Benedikta položil, uvádí se z darovaných obcí klášteru břevnovskému na prvém místě Břevnov, který k loveckému hájemství hradu pražského náležel, dále Voleslavín s lesem Sklachovem, Luboc s kostelem a lesem Malejovem, Ruseň, Kůromrtvy, Třešovice, Vrané s kostelem, Skochovice a mnoho jiných statků a vsí v kraji plzeňském, kouřimském a litoměřickém.
Tato místa, v nadační listině uvedená, byla většinou v krajinách pustých, která se v oné listině jmenují ´hory nezorané´, a panovník při založení kláštera břevnovského měl zajisté na zřeteli vzdělání půdy neplodné vůbec a ušlechtění ducha a srdce lidu zvlášť a proto poručil práci tu mnichům Benediktínům, jejichžto požehnaná ruka měnila tehdy pouště v ráj.
Zakladatelem tohoto řádu byl sv.Benedikt, jenž dříve žil jako poustevník a r.529 založil klášter v Montekassinu. Bratří zabývati se měli řemesly a orbou, vyučovati mládež a čítati dobré knihy. Práce tyto však rozděleny byly jednotlivým mnichům podle jejich schopností tak, aby přiměřená majíce zaměstnání působiti mohli ve spokojenosti a ku prospěchu kláštera i lidu okolního."

Sdružení Tejnka

         Napište nám

@