Už dlouho s nelibostí sledujeme, jak se v parku Ladronka množí reklamy. Napsali jsme proto na radnici žádost o omezení reklamy ve veřejné zeleni. Šestého listopadu jsme obdrželi dpověď zástupce starostky Bc. Jana Záruby, který předal náš podnět odboru dopravy a životního prostředí. Ten provedl šetření a poslal nám následující vyjádření: „… předmětný areál volného času Ladronka se nachází v ochranném pásmu památkově chráněného území hl. m. Prahy. Ačkoli instalace uvedených reklamních zařízení nepodléhá ohlašovací povinnosti stavebnímu úřadu, vlastník uvedených reklamních zařízení resp. vlastník oplocení by měl mít jejich instalaci odsouhlasenou dotčeným orgánem státní správy na úseku památkové péče tj. Magistrátu hl. m. Prahy…“  Obrátili jsme se tedy na příslušný úsek Magistrátu hl. m. Prahy s dalším podnětem. V květnu nám městští úředníci dali za pravdu a oznámili, že podniknou příslušné kroky k nápravě.

Sdružení Tejnka

         Napište nám

@