Objemově i typově nevhodná zástavba území, bezprostředně sousedícího s památkovou zónou Tejnka.

Rekapitulace historii tohoto budovatelského záměru (dříve Viladomy Rozmarýn, dnes Rezidence La Crone) i našeho úsilí.

Pozemky o rozloze dva a půl hektaru, privatizované po roce 1990 v rámci náhradních restitucí, skoupil na začátku tisíciletí spekulant, který si vymohl změnu územního plánu. Z někdejších zahrádek a hřišť se staly stavební parcely, v roce 2006 byla předložena příslušným úřadům studie s názvem Viladomy Rozmarýn. Investorem se stala s. r. o. SC Magnet, kapitálově i personálně napojená na rusko-česko-gruzínskou společnost Falkon Capital (ruský státní dluh, dejvický hotel Praha). Projekt nového sídliště získal podobu jedenácti tří až čtyřpatrových objektů, které dosahovaly výšky 16 metrů (koeficient zastavěnosti byl zvýšen z kategorie B do kategorie C). Celkem to znamenalo šedesát bytových jednotek a podzemní garáže pro více než stovku automobilů. Největší hrozbu pro těsně přiléhající historickou čtvrť, kterou prochází poutní cesta do Hájku a která je pod památkovou ochranou, pak představovalo vyústění dopravy do zdejších úzkých uliček.

Původní projekt Viladomy Rozmarýn:

rozmaryn projekt 2015

Sdružení Tejnka proto investovalo nezanedbatelné finanční prostředky a bezpočet času do právních konzultací a jednání s developerem. Na konci několikaměsíčního dohadování byl závazek stavebníka, že veškerá dopravní obslužnost bude zajištěna z jižní strany areálu (ulicemi Tomanova a Maratónská) a k dispozici budou dva veřejné průchody k zastávce Televizní věž (na západním a východním okraji). Dílčím vítězstvím bylo i nepatrné zvýraznění odstupu výstavby od hranice Památkové zóny Tejnka (posun o jeden až dva metry) a snížení krajního domu v severozápadním cípu o jedno patro. Investor se také zavázal k výsadbě dřevin a k dalším sadovým úpravám. Územní rozhodnutí bylo vydáno v roce 2007, stavební povolení v letech 2010 (I. etapa) a 2011 (II. etapa). Stavba však zahájena nebyla. V průběhu roku 2013 zde byly pouze položeny betonové panely pro vjezd těžké techniky, došlo k vykácení části zeleně a vyhloubení jedné jámy. Více o kácení v zahrádkách.

V lednu 2013 vjely buldozery do zeleně, tvořené bývalou zahrádkářskou kolonií v těsném sousedství fotbalového hřiště. V březnu 2013 veškerá činnost na stavbě ustala. Na konci roku 2014 developer stavbu prodal i s platnými povoleními. 

Začátkem prosince 2015 se rozběhly stavební práce na území bývalé zahrádkářské kolonie a rekreačních kurtů okolo fotbalového hřiště. V březnu 2015 začalo masivní kácení dřevin, v prosinci 2015 se začalo stavět.

Na jaře 2015 začala v roli developera vystupovat společnost BM Develop, která projekt od původního investora převzala a začala podnikat kroky k částečné úpravě projektu. Mezitím byla prostřednictvím advokátní kanceláře Leuchter & Leuchterová podána na Úřad MČ P6 „Žádost o vyjádření o pozbytí platnosti všech povolení souvisejících s projektem Viladomy Rozmarýn“. Podle přiloženého rozkladu totiž měla být výstavba vodovodu a kanalizace zahájena nejpozději v srpnu 2012, další stavební práce do února 2013. Odpověď vedoucího odboru výstavby ing. Petra Malotína: „Stavbou příjezdové komunikace došlo k řádnému zahájení stavebních prací dle schválené dokumentace.“ Více o žádosti o pozbytí platnosti stavebního povolení. Sdružení Tejnka zahájilo sérii jednání s novým investorem, napřeli jsme síly k některým úpravám, které by zmírnily dopady tohoto záměru především pro obyvatele ulice Nad Tejnkou. Projekt doznal určitých architektonických změn a získal nový název – Rezidence La Crone.

V lednu 2016 byla podepsána smlouva mezi Sdružením Tejnka a investorem, která zmírňuje některé dopady výstavby na místní obyvatele. Smlouvu si přečtěte zde. Smlouva stvrdila předchozí dohody a zahrnula rovněž nové závazky investora. Za klíčové považujeme zneprůjezdnění spojnice mezi ulicemi Tomanova a Nad Tejnkou v západní části areálu a zachování alespoň úzkého pruhu tamního území v podobě veřejného parku. Dojde rovněž k vydláždění ulice Nad Tejnkou a osázení přilehlého svahu keři a vzrostlými stromy ve věku minimálně 10 let. U nároží s pítkem bude vybudován jednoduchý amfiteátr, který bude možné využívat k pořádání sousedských akcí. V ulici Nad Tejnkou vznikne pět parkovacích stání. Za důležité jsme považovali i to, aby celý areál nebyl obehnaný plotem, naším minimálním požadavkem bylo zachování veřejného průchodu k fotbalovému hřišti a k tamní restauraci z ulice Nad Tejnkou. Toho se nám bohužel dosáhnout nepodařilo.

Nadále se domníváme, že plánovaná zástavba je pro tuto lokalitu nevhodná – jak z hlediska objemu, tak urbanistické struktury. A že nebýt benevolentního přístupu předchozího vedení radnice Prahy 6 a absence jasnější představy o budoucnosti tohoto unikátního území, mohlo být leccos jinak.

Sdružení Tejnka

         Napište nám

@