Dne 22. ledna zasedala letos poprvé komise územního rozvoje MČ Praha 6. Na programu byly projekty: Prague Airport Park, Bytový dům Radimova 50,  kavárna na Sibiřském náměsti a usedlost Šatovka.

 

 

Prague Airport Park

Projekt má být koordinován se Správou železniční dopravní cesty. Reálné je umístění rychlodráhy na letiště se stanicí u ulice Slánské. Silniční okruh by měnil trasu současné Slánské - odkláněl by ji východním směrem k nové křižovatce severně od areálu by měl být postaven most pro pěší a cyklisty. Plánuje se nové trasování tramvaje se smyčkou na okraji areálu. Zátěž Prahy 6 automobilovou dopravou 11 tisíc zaměstnanců a 3 tisíc návštěvníků. Zeleň pouze schematicky u ulice Slánské. V plánu je výstavba deseti kvádrů šestipodlažních administrativních budov s veřejnou vybaveností v přízemí. Závěr s podmínkami pro realizaci: lávky, podíl na financování tramvajové tratě a vybudování parku ve správě investora byl většinově schválen.

 

Bytový dům Radimova 50

Upravené variantní návrhy: 1. varianta: 11 nadzemních podlaží, výška 356 mnm, 2. varianta: 11 nadzemních podlaží, poslední dvě mírně ustupující, výška 356 mnm, 3. varianta: 9 nadzemních podlaží, výška 350 mnm. Všechny varianty počítají s 3 podzemními podlažími.

Občané za maximální považují výšku sousedících domů - tedy mnohem nižší

Aktuálně bylo prodlouženo územní rozhodnutí na objekt tvaru S s výškou 340 mnm a 45 byty. Povolena byla demolice stávajícího objektu občanské vybavenosti.

Zastupitel A. Nechvátal upozornil na problematickou dopravu - příjezd sídlištěm okolo mateřské školy a nepřiměřenou výšku budov. Tři členové komise požadovali doložení souladu s územním plánem. Při hlasování potřebný nadpoloviční počet hlasů nezískal ani jeden návrh. Projekt bude patrně předložen na příštím jednání komise.

 

Favorit café - Sibiřské náměstí

komisí odmítnuto

 

Variantní studie Šatovka

Studie byly prezentovány již v rámci výstavy Praha 6 mění tvář. Historický objekt Šatovky s původním hřištěm poblíž koupaliště Tichá Šárka /možnost bezúplatného převodu ze státu na město/ by měl být řešen v souvislosti se souvisejícími územími. Původně objekt fungoval jako společenské centrum s restaurací - jeho obnova je žádoucí.

Sociální funkce - využití pro seniory je nutní důkladně posoudit, nejlépe organizacemi seniorů. Rada městské části se chce projektem intenzivně zabývat na svém výjezdním zasedání a usilovat o realizaci, ta je ale podmíněna změnou územního plánu.

 

Celý zápis z jednání:

                                                                 
KOMISE ÚZEMNÍHO   ROZVOJE Zápis z jednání č. 01/2013

 

Konaného   dne: 22.01.2013 od 16,30 do 20,30 hodin 
Přítomni: MUDr.V.Gebouský,   Ing.R.Pekárek,CSc., Ing. M. Kousalíková, Ing.arch.P.Malina, Ing.arch.E.Smutná,   MUDr.A.Nechvátal,   JUDr.I.Hrůza, Ing.arch.P.Bílek,   Doc.ing.arch.J.Mužík, Ing.P.Kubant,Ing.arch.B.Beránek,   Ing.P.Malotin, Ing.J.Jelínková 
Omluven: JUDr.E.Swider,
Hosté: Prague Airport Park – CMC               - Ing. arch. E. Dub                                   AZA TRADE      - M. Holub                                  AED              - Ing. A. Marek, Ing. J. StrakaRadimova   50         -     Zona architekti - Ing.arch.L. Zeman,   ing.arch. M.Belica                             -     City properte   - Ing. M. ZikmundŠatovka                 -     SHA,               - Ing.arch. O. Hájek,   Ing.arch. J. Koníř-         Ing.arch. L. Pata-         AXIO HM           -Ing. arch. V Hodek
   
Program:
 1. 1.Kontrola zápisu č.13 ze dne 17.12 2012 a schválení programu jednání   komise
 2. 2.Územní záměry
2.1.     k.ú. Ruzyně        - Prague Airport Park - prezentace2.2.     k.ú. Břevnov      - Radimova 50 – doplněná variantní studie - prezentace2.3.     k.ú. Bubeneč      - Sibiřské náměstí – „Favorit café“ a   revitalizace parku2.4.     k.ú. Dejvice        -   Variantní studie zástavby Šatovka - prezentace
 1. 3.Různé

 

Před zahájením jednání komise informovala předseda MUDr. Gebouský o rezignaci Ing. K. Chalupové na členství v komisi a jmenování Ing. M. Kousalíkové členem komise územního rozvoje (usnesení RMČ P6 č. 2021/2013 ze dne 16.1.2013)

 1. 1.Kontrola zápisu č.13 ze dne 17.12 2012a schválení programu jednání

K zápisu č.13/2012 nevznesli přítomní členové žádné připomínky.

Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0

Program jednání byl přítomnými členy schválen.

Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0

 

 1. 2.Územní záměry

2.1.   k.ú. Ruzyně    - PRAGUE AIRPORT PARK

                                 - lokalita sevřená ulicemi K Letišti a Pražským okruhem

                                   - prezentace DÚR ze strany investora a projektanta

Záměrem investora je realizace administrativního parku s jedinou funkcí, který by představoval 9 administrativních objektů a jeden multifunkční konferenční objekt s celkovou HPP 169 028 m2 a garážemi a TP o ploše 79 028 m2 na celkem zastavěné ploše 35 526 m2. Počet parkovacích stání je celkem 2014.

Projektová dokumentace k územnímu řízení řeší novostavbu areálu „Prague Airport Park“, informačního panelu a informačního systému areálu, včetně souvisejících přípojek, přeložek inženýrských sítí a úprav přilehlých komunikací, terénních a sadových úprav, na pozemcích parc.č. 2510/3, 2598, 2626/3, 2636, 2638/8, 2638/10, 2641, 2840/4, 2840/6, 2841/1, 2841/2, 2842/2, 2842/10, 2843, 2844, 2845/1, 2845/2, 2846, 2863, 2873 a 2907, vše kat. území Ruzyně, Praha 6. Pozemky jsou vymezeny ulicemi K letišti, Za teplárnou a Pražský okruh.

 

Dle platného Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy schváleného usnesením Zastupitelstva hl.m. Prahy č. 10/05 ze dne 9.9.1999, který nabyl účinnosti dne 1.1.2000, včetně schválených a platných změn i změny Z 1000/00 vydané Usnesením Zastupitelstva hlavního města Prahy č. 30/86 dne 22.10.2009 formou Opatření obecné povahy č.6/2009 s účinností od 12.11.2009, se předmětný záměr nachází v zastavěném stabilizovaném území v ploše s funkčním využitím ZVO – zvláštní komplexy - ostatní se stanoveným kódem míry využití území „E“

 

28.2.2012 projednala KÚR studii záměru a specifikovala tento závěr:

KÚR souhlasí se záměrem zástavby dle předložené studie (01/2012) za splnění těchto podmínek:

 1. 1.ohledem na stávající návrh zástavbu požadujeme pro předložený návrh nové územní rozhodnutí.
 2. 2.Požadujeme aby tato stavba jako celek byla posuzovánarámci procesu E.I.A. – vlivu stavby na životní prostředí.
 3. 3.Jako jednupodmiňujících investic této stavby požadujeme vybudování dopravní infrastruktury této lokality, zejména pak prodloužení tramvajové trati z ulice Drnovské do navrženého areálu

Dle informace ing. Malotina je původní vydané ÚR na infrastrukturu prodlouženo do konce roku 2013.

Předložená DÚR řeší návrh realizace záměru jako celku v etapách, které nejsou blíže specifikovány v časovém rozpětí 10 – 15 let. Administrativní park je uvažován pro 11 000 zaměstnanců a 2 000 návštěvníků. V 11/2012 byla DÚR aktualizována v otázce upraveného umístění tramvajové smyčky.

 

Po prezentaci a obsáhlé diskuzi přijala komise tyto závěry:

KÚR souhlasí s předloženým záměrem za těchto podmínek:

 1. 1.Požadujeme dimenzovat inženýrské sítě tak, aby bylo možno napojit infrastrukturou související územíjeho rozvojovými možnostmi.
 2. 2.Požadujeme finančně participovat na prodloužení tramvajové tratětomuto areálu
 3. 3.Požadujeme realizovatrámci této stavby pěší a cyklistické propojení přes stávající komunikaci Slánskou.
 4. 4.Požadujeme doplnit DUR o návrh etapizace výstavby a to při sezávaznění první etapyrozsahu komplexního řešení sítí a komunikací.
 5. 5.Požadujeme zajistit veřejnou prostupnost celého areálu a to minimálně ve směru Z –od uvažované stanice železnice k terminálu JIH, volný přístup k veřejnému prostranství – náměstí a k celému prostoru z TT.
 6. 6.Požadujeme specifikovatrámci územního řízení etapizaci realizace celého záměru.
 7. 7.Nelze připustit, aby technologie zaujímaly hmotu dalšího, byť ustoupeného podlaží. Případná technologie objektů nebude umístěna nad úrovní atiky. Nad touto rovinou připouštíme pouze nejnutnější vyústění technologií.
 8. 8.Vzhledem ke skutečnosti, že záměr klade požadavky na novou veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, požadujeme před vydáním územního rozhodnutí uzavřít plánovací smlouvu. Tato smlouva by měla, kromě jiného, řešit návrh režimu vlastnictví a správy jednotlivých veřejných prostor – komunikací (páteřních, ostatních pojížděných i pěších), prostoru TT včetně smyčky, náměstí, parkové plochy a územní rezervy před uvažovanou železniční zastávkou, případně pak jejich převod do jiného vlastnictví.

Hlasování pro závěr: pro 9 : proti 0 : zdržel se 1

2.2.   k.ú. Břevnov   - RADIMOVA 50 – doplněná variantní studie

Na záměr zástavby předmětného pozemku bylo vydáno ÚR na bytový objekt, včetně výměníkové stanice a přeložek inženýrských sítí dne 27.3. 2009. Dne 5.10 2010 byla vydáno rozhodnutí o změně týkající se jiného trasování kabelu 1 KV PRE a navazujících terénních změn. ÚR je vydáno na bytový objekt o 3 PP a 7 NP, z čehož sedmé patro bylo ustupující. Objekt byl tvarován do písmene „S“ a obsahoval 45 b.j.

Dle platného Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy schváleného usnesením Zastupitelstva hl.m. Prahy č. 10/05 ze dne 9.9.1999, který nabyl účinnosti dne 1.1.2000, včetně schválených a platných změn i změny Z 1000/00 vydané Usnesením Zastupitelstva hlavního města Prahy č. 30/86 dne 22.10.2009 formou Opatření obecné povahy č.6/2009 s účinností od 12.11.2009, se předmětný záměr nachází v zastavitelném území v ploše s funkčním využitím OB – čistě obytné – bez stanoveného kódu míry využití území.

Se záměrem (4 resp.3 PP a 10(11) NP, z čehož 2 patra byly ustupující o kapacitě 60 b.j. s 67 parkovacími stáními) dle dokumentace k jednání KÚR dne 22.6.2012 komise nesouhlasila, z důvodu architektonického řešení v tomto pohledově frekventovaném místě i s ohledem na dálkové pohledy a začlenění hmoty do okolní zástavby s tím, že případné nové návrhy musí respektovat objemové a výškové parametry stanovené OÚR a KÚR dne 15.12. 2008.

Záměrem zástavby se pak nově zabývala KÚR na svém jednání dne 27.11.2012. Záměr byl ze strany investora i projektantů prezentován jako demolice stávajícího objektu bývalé občanské vybavenosti Radimova čp. 50 a výstavba nového bytového domu obdélníkového půdorysu. Objekt byl navržen se 3 PP a 12 NP, z čehož 2 jsou ustupující. Objekt předpokládal 66 b.j. s 71 +8 parkovacími stáními. Vjezd do garáží byl uvažován z ulice Markétské. Výměníková stanice tepla bude nezávislá na bytovém domě.

Na komisi dne 27.11.2012 přijala komise tyto závěry:

KÚR doporučuje přijmout novou koncepci bytového objektu, která lépe akcentuje centrální část sídliště. Požaduje však pro další projednání tyto zásadní úpravy:

-          z hlediska půdorysného umístění požaduje komise prověřit polohu rovnoběžnou s ulicí Radimova. Současná poloha není urbanisticky dořešen, nejsou dokladovány uvažované průhledy, není k této jako centrální budově sídliště adekvátně řešen parter.

-          KÚR požaduje prověřit výškovou konfiguraci budovy s ohledem na kompozici vlastního sídliště i dálkové pohledy. Z těchto důvodů požaduje komise pro příští jednání návrh zástavby zpracovat v dalších dvou variantách a to jednak ve variantě snížení návrhu o 2 plná (středová) podlaží = o 1 horizontální segment. V druhé variantě řešit objekt se středovým akcentem a ustoupením hmot k bočním fasádám.

Všechny varianty pak požadujeme dopracovat s důrazem na odstupové vzdálenosti, pohledy ze všech stran, zejména pak nalézt vhodný jižní pohled se zapojením okolní zástavby.

 

Na dnešní jednání je předložena upravená studie ve třech variantách.

Varianta 1   - výškové parametry 11NP(resp. 12) + 4PP(resp. 3), natočení objektu dle Radimovy       ulice, akcentování pěší osy na fasádě objektu, úprava parteru,

                                max. výška + 356,500 m.n.m

Varianta 2   - půdorysné zmenšení nástavby, max. výška + 356,500 m.n.m

Varianta 3   - snížení objektu o 2 podlaží, max. výška + 350,500 m.n.m

Po prezentaci a obsáhlé diskuzi přijala komise tyto závěry:

Komise se shodla na těchto bodech:

 1. A)Navržené řešení návštěvnických stání při ulici Markétské považujeme za nevhodné a požadujeme jej přeřešit tak, aby vznikl veřejný klidový prostor s odpočinkovou zónou
 2. B)Případné další projednání podmiňujeme předložením srovnávací tabulky původně vydaného ÚR a varianty 2 a 3 zpracované tak, aby bylo zřejmé porovnání všech obytných ploch a ploch společných (chodby, garážové stání apod.)
 3. C)Předložená varianta „1“ záměru bytového domu je zcela nepřijatelná.
 4. D)KÚR žádá Ing. Malotina o prověření souladu záměruplatným územním plánem v rámci případného územního řízení

Hlasování pro variantu „2“

pro 3 : proti 3(Ing.arch. Smutná,JUDr. Hrůza,MUDr. Nechvátal) : zdržel se 4

Hlasování pro variantu „3“

pro 5 : proti 4 (Ing.arch. Smutná,JUDr. Hrůza,MUDr. Nechvátal, Ing.arch. Bílek) : zdržel se 1

Závěr:

KÚR neodsouhlasila předložený záměr ani v jedné z předložených variant.

Komentář Ing.arch. Smutné, JUDr. Hrůzy a MUDr. Nechvátala do zápisu:

Ani jedna z doložených variant neprokázala soulad s okolním územím, z těchto důvodů požadujeme pro další řízení doložit soulad s platným územním plánem

 

 

2.3.   k.ú. Bubeneč  - SIBIŘSKÉ NÁMĚSTÍ – „Favorit café“ a revitalizace parku

Na minulém jednání se přítomní členové komise se seznámily se pilotním záměrem společnosti Favorit Czechoslovakia s.r.o. ohledně   umístění v prostoru Sibiřského náměstí pavilonu „Favorit café“ (kavárna a opravna kol). Zároveň je součástí projektu revitalizace celého prostoru parku. Komise po diskuzi nad tímto ideovým záměru oživení předmětného prostoru se shodla, že stanovisko k tomuto závěru bude předmětem dnešního jednání.

Hlasování pro záměr: pro 0, proti 9, zdržel se 0

Závěr: KÚR nesouhlasí umístěním pavilonu „Favorit café“ (kavárna a opravna kol) v prostoru Sibiřského náměstí, dle předloženého záměru.

 

2.4. k.ú. Dejvice    - VARIANTNÍ STUDIE ZÁSTAVBY ŠATOVKA , parc. č. 2234,2235,2236

Dle platného Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy schváleného usnesením Zastupitelstva hl.m. Prahy č. 10/05 ze dne 9.9.1999, který nabyl účinnosti dne 1.1.2000, včetně schválených a platných změn i změny Z 1000/00 vydané Usnesením Zastupitelstva hlavního města Prahy č. 30/86 dne 22.10.2009 formou Opatření obecné povahy č.6/2009 s účinností od 12.11.2009, se stávající objekt i pozemky nachází v ploše s funkčním využitím

OB - čistě obytné (stávající objekt) a PS – sady, zahrady, vinice.

Území je součástí Přírodního parku Šárka – Lysolaje

JV část vymezeného území se nachází v aktivní zóně záplavového území průtočného

MČ P6 požádala svým usnesením číslo 750/2011 ze dne 11.8.2011 o změnu funkčního využití území z plochy čistě obytné /OB/ na plochu veřejné vybavení /VV/ části parcel 2234,2235,2236, k.ú. Dejvice z důvodu záměru MČ P6 umístit v tomto území zdravotní a sociální zařízení typu LDN.

Usnesením ZHMP č. 18/10 ze dne 21. 6. 2012 byly schváleny návrhy na pořízení celoměstsky významných změn IV. ÚP SÚ hl.m.Prahy.Pod číslem Z 2778/00 je schváleno pořízení celoměstsky významných změn IV. ÚP SÚ hl.m.Prahy lokality „Usedlost Šatovka“ z území PS, OB na území VV za účelem realizace zdravotního zařízení.

 

Městská část Praha 6 zadala prostřednictvím OÚR studii funkčního využití území usedlosti Šatovka, v Praze 6, Tiché. Studie hledají variantně vhodné funkční využití pro vymezené území, principy a formu zástavby, možnou kapacitu využití a vlastní hmotovou konfiguraci. Cílem studie je získat podněty pro budoucí využití lokality a vlastního objektu usedlosti Šatovka, v návaznosti na pořizovanou změnu ÚPD, případně využití jako podkladu pro zadání dalšího projektu.

 

Varianta A - Doc.Ing.arch. Luboš Pata

Na základě skic a rozboru byly zpracovány tři varianty řešení, které mají v zásadě obdobné funkční využití s rozdílnou urbanistickým konceptem a hmotovou skladbou.

Vzhledem k tomu, že změna funkčního využití plochy je celoměstsky významná a okolní prostředí je též výjimečné, je navrženo výraznější využití území pro větší počet obyvatel či uživatelů. Tvar pozemku a jeho tři části umožňují kombinaci jednotlivých variant, či využití jen části lokality.

Varianta 1 řeší území jako centrum seniorů, s nadstavbovými funkcemi pro veřejnost pouze v budově usedlosti Šatovka. V návaznosti na morfologii je areál centra seniorů zastavěn vlnícími se linkami budov s fragmentací na menší objemy prosklenými krčky. Hmoty vymezují vlnící se uliční prostor a zelené prostory.

Max. kapacita při kódu míry využití D je kromě ostatních funkcí – 93 pokojů (bytů).

Varianta 2 řeší území jako multifunkční území. Usedlost je využita pro několik funkcí veřejných jako centrum pro veřejnost má funkce společenské, sociální, kulturní, školicí, služby a také vymezené pro služby a zázemí budov bydlení pro seniory. Mimo budovu usedlosti jsou na pozemku dva objekty tvořené srostlicí objemů, tak jako to bylo u starých usedlostí, které jsou navrženy pro bydlení seniorů (cohousing či DPS), alternativně by bylo možné využití některé z budov pro chráněné bydlení či azylové byty. Všechny budovy jsou propojeny v podzemí dlouhou linkou garáží s parkovacími stáními a technickými prostory, která napojuje komunikační jádra všech objektů v úrovni 1.NP usedlosti Šatovka.

Max. kapacita při kódu míry využití D je kromě ostatních funkcí – 85 pokojů (bytů).

Varianta 3 řeší území jako centrum seniorů, s bydlením seniorů, s nadstavbovými funkcemi pro veřejnost pouze v budově usedlosti Šatovka. Mimo budovu usedlosti jsou na pozemku tři objekty. Západní budova B je tvořena srostlicí hmot, tak jako to bylo u starých usedlostí, které jsou navrženy pro bydlení seniorů (DPS). Na východní části je ve vyšší úrovni pozemku objekt tvořený samostatnými menšími hmotami, propojenými jen můstky v 2.NP, ten uvažujeme pro bydlení seniorů (DPS či cohousing). Alternativně by bylo možné využití některé z budov A či B pro chráněné bydlení či azylové byty. Na jihovýchodní části pozemku je navržen malý objekt pro sociální denní stacionář. Volné plochy jsou využity pro park – zahradu, bez zájezdu vozidel.

 

Varianta B – SHA – Šafer Hájek Architekti s.r.o

Centrálním prvkem nově navržené funkční a hmotové kompozice zůstává podstatná část stávající usedlosti. Návrh se vrací k původní kompozici do tvaru „L“usedlosti. Na místě bourané stodoly je navržena dvoupodlažní zástavba. Nově jsou na Pozemcích umístěny čtyři nové třípodlažní pavilony, propojené v přízemí zastřešenou a zasklenou chodbou. V usedlosti je kromě welnes, bazenu, lékařů a dílny umístěno 9 b.j., v nových čtyřech pavilonech jsou pak pouze bytové jednotky.

 

 

Varianta C – AXIO HM s.r.o.

Navrhuje na plochu Šatovky umístit polyfunkční objekt, který zahrnuje domov pro seniory a služby, které budou určeny jak pro obyvatele domova tak pro návštěvníky a obyvatele údolí. Dále i zázemí pro sportovně rekreační aktivity v okolí Šatovky - tenis, házená, venkovní bazén, multifunkční hřiště Žežulka, případně vznikne atraktivní bod ke kterému a od kterého se bude chodit dál.

Návrh předpokládá, že existence domova přinese do území tolik potřebnou péči o krajinu. Jižní svah nabízí možnosti pro zahradnické a sadařské aktivity obyvatel domova, které budou vyvažovat sportovně oddychové aktivity přilehlého území. Obyvatelé a jejich návštěvy vytvoří základní předpoklad pro fungující zázemí služeb. Jako je restaurace a občerstvení – cukrárna s drobným prodejem základních potravin sloužící obyvatelům domova i okolí.

V objektu budou wellnes služby i multifunkční prostor pro rehabilitaci a tělocvik, které budou moci využít i ostatní návštěvníci. Cílem návrhu je obnovení místního centra v Šáreckém údolí v místě které je potenciálně přístupné i z okolních cest. Návrh počítá s demolicí přistavěného křídla stávajícího objektu a jeho nahrazení uzavřeným dvorcem domova seniorů. Zachovaná část stávajícího objektu převezme funkce společenského centra.

Část dvora orientovaného ke komunikaci pak nabídne plochy pro služby. Výškově dominantní bude zachovaná část stávajícího objektu Šatovka. Uzavřený dvorec je spíše klidovým prostorem. Ostatní plochy pak budou otevřené a veřejnosti maximálně přístupné. Dojde k obnovení hříště na západě a sadu na východě. Součástí řešení pak je i úprava komunikace, která bude v ploše před Šatovkou zvýšená na úroveň chodníku.Navrhuje komunikaci posunout a rozšířit o parkovací stání tak, aby komunikace vytvořila jakýsi střed náměstí, které je ohraničeno domem na jedné straně a pobytovou a

odpočinkovou plochou na straně druhé. Podél potoka pak může vzniknout například malý Fit park pro kondiční cvičení.

 

Závěr

Na dnešním jednání byly ze strany zpracovatelů prezentovány přítomným členům komise všechny tři studie funkčního využití. Po prezentaci a diskuzi nad jednotlivými studiemi, ohledně hmot a způsobu zástavby bylo konstatováno, že po rozhodnutí RMČ P6 zejména ohledně cílení záměru na konkrétní skupinu obyvatel a konkrétním návrhu na změnu bude komisi záměr zástavby v této lokalitě opětovně předložen.

 

 

Příští řádné jednání KÚR se uskuteční

v úterý 26.02.2013 v 16,30 hodin

v zasedací místnosti RMČ - 4.patro, ÚMČ P6, Čs. Armády 23.

 

Sestavila: Ing. Jana Jelínková, zapisovatelka komise - OÚR

Ověřil: MUDr. Věroslav Gebouský, předseda komise

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sdružení Tejnka

         Napište nám

@